Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Adatkezelési tájékoztató

E tájékoztató kiadója, aki egyben adatkezelőként is funkcionál:

 • Cégnév: Eastjob Személyzeti Tanácsadó Bt.
 • Székhely: 3553 Kistokaj, Détai u. 4
 • Cégjegyzékszám: 05-06-003494
 • Adószám: 21278251205
 • Képviselő: Kiss Krisztina
 • E-mail cím: info@eastjob.hu
 • Honlap: www.eastjob.hu

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Eastjob Személyzeti Tanácsadó Bt.  fő tevékenységi köre a munkaerő közvetítés. A személyes adatok kezelésére álláskeresés, állásközvetítés, valamint karrier tanácsadás céljából kerül sor.
Az adatkezelés jogalapja az álláskeresők önkéntesen megadott hozzájárulása.
Az adatok megadásával az álláskereső – függetlenül az adatfelvétel módjától - hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR),valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban Infotv.), és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
Konkrét állásajánlat esetén tanácsadóink megkeresheti az álláskeresőt a megadott elérhetőségeken.
A megadott e-mail címre időszakosan hírlevelet küldünk, amely az álláskereső képzettségének, adottságainak, igényeinek megfelelő állásajánlatokat, valamint szakmai anyagokat és az Eastjob ajánlatait tartalmazza.

 

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés az álláskeresők alábbi személyes adataira terjed ki:

 • felhasználónév, jelszó
 • azonosító adatok (név, nem, születési hely, születési dátum, állampolgárság)
 • elérhetőség (e-mail, telefonszám, állandó lakcím, levelezési cím)
 • jelenlegi és preferált munkakörök, iskolai és egyéb végzettség, nyelvismeret, informatikai ismeret, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület, munkavégzés preferált helye
 • önéletrajz
 • egyéb információ, amit az álláskereső vagy harmadik fél hoz a tudomásunkra az álláskereső hozzájárulásával (pl. ajánlás, referencia személy)

Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés során előfordulhat, hogy további személyes adatok megadása válik szükségessé, amely az adott állás szempontjából releváns.

Különleges adatot, úgymint az egészségi állapotra vonatkozó adat vagy a bűnügyi személyes adat csak az álláskereső külön írásbeli hozzájárulásával, és abban az esetben kezelünk, amennyiben a megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. Az álláskereső által kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott különleges adatok (pl. az általa feltöltött/elküldött önéletrajzban szerepel) kezeléséért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

Honlapunk (www.eastjob.hu) meglátogatása esetén a rendszerünk automatikusan rögzíti a számítógép IP címét, a látogatás kezdő időpontját, beállítástól függően a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint az IP cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Ezek az adatok egyéb személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a látogatók gépén adatokat tartalmazó file-t, másnéven cookie-t helyezzünk el.

 

Az adatok forrása

A társaságunk által kezelt személyes adatok az alábbi forrásokból származhatnak:

 • regisztráció során, az álláskereső által önkéntesen megadott személyes adatok
 • az álláskereső által nyilvánosan hozzáférhetővé tett, nyilvánosságra hozott adatok (pl. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter)
 • az álláskereső által harmadik félnek megadott személyes adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárult. (Abban az esetben, ha az álláskereső önéletrajzát harmadik fél juttatja el részünkre, arról az álláskereső részére minden esetben tájékoztatást adunk, tiltakozása esetén pedig adatai törlésre kerülnek.)
 • olyan adatbázisokból, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás ismeretének tudatában adta meg az álláskereső az adatait

 

Adatokhoz való hozzáférés

Az álláskereső személyes adatait álláslehetőséget kínáló ügyfeleink részére továbbíthatjuk vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén. Erre minden esetben csak és kizárólag előzetes tájékoztatást követően, az álláskereső hozzájárulásával kerülhet sor. (Az álláskereső felhasználói fiókjába belépve nyomon követheti álláspályázatának aktuális állását.)
Az Eastjob adatbázisában tárolt adatok csak munkatársaink, illetve az anyag továbbítása esetén a potenciális munkáltatók részéről eljáró munkatátársak számára hozzáférhetők.


Adatkezelés időtartama

Az álláskereső adatkezeléshez adott hozzájárulása bármikor visszavonható, és kérheti adatainak a törlését az info@eastjob.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról minden esetben visszaigazolást küldünk a feladó e-mail címére.
A személyes adatokat a regisztrációtól számított 5 évig tároljuk.


Adatfeldolgozók

Az adatokkal kapcsolatos informatikai műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe.
Adatfeldolgozónk: SoftMasterKft. (3529Miskolc, Középszer 17. 1/1) honlap üzemeltetés

 

Adatbiztonság

Az álláskeresők személyes adatainak kezelésével összefüggésben az Eastjob gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Bármikor tájékoztatáskérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető a személyes adatok módosítása, helyesbítése, törlése vagy kezelésüknek korlátozása, valamint lehetőség nyílik tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és bármikor jogosult az álláskereső a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulásának részbeni vagy egészbeni visszavonására. Bármikor kérheti az álláskereső, hogy a rá vonatkozó, az Eastjob rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérhető a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása is. Ezen adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet az info@eastjob.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
A személyes adatok módosítását, pontosítását vagy törlését az álláskereső önmaga is megteheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR rendelkezik. Ennek megfelelőenjogellenes adatkezelés esetén jogosult az álláskereső az Eastjobnál tiltakozni, valamint panasz tehető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu), illetőleg a felügyeleti hatóság döntésével szemben a GDPR 78. cikke szerint bírósághoz lehet fordulni.

 

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.
A tájékoztató elérhető honlapunkon. A módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.
 

Blog